Morups Tånge

_DSC0063mt

_DSC0064mt

_DSC0069mt

“Å halländska kusten, en och en half mil sydost om Varberg, befinner sig ett af de för sjömännen farligaste ställena å denna kust, den flere hundra famnar ut i hafvet framskjutande, steniga landtunga, som kallas Morups tånge. Om otaliga skeppsbrott hviska här strandens sagor, ej minst om sådana, som orsakats af de, ännu ej allt för aflägset i tiden liggande eldar, hvilka af den då varande vilda och roflystna kustbefolkningen i stormiga nätter upptändes, för att locka seglaren i förderf. En vänligare och säkrare ledstjerna för hafvets färdemän tändes vid Morups tånge år 1843. Då uppfördes nämnligen derstädes en stillastående lentille-fyr af andra ordningen, hvilken höjer sig nitioåtta fot öfver vattenytan och synes på omkring fyra mils afstånd.”

Svenska Familj-Journalen, Band 20, årgång 1881.

Här har jag varit förr. Här är Hemligt Land.

Kommentarer